.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số:    78      /TB-ĐHCNTT&TT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày       tháng  4 năm 2015

                                                                      

THÔNG BÁO

(V/v phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp ĐHLT K11G, H, I)

Kính gửi:     -    Khoa Công nghệ thông tin;

                                                                -         Giáo viên chủ nhiệm các lớp ĐHLT K11G, H, I;

                                             -         Sinh viên các lớp ĐHLT K11G, H, I.

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2014-2015 của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên;

Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông tổ chức phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp ĐHLT K11G, H, I như sau:

  1. Thời gian: 07h30”, ngày 22 tháng 4 năm 2015
  2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 – Nhà C1 - Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông.
  3. Thành phần:

           - Ban Giám hiệu, Phòng Công tác học sinh sinh viên, Phòng Đào tạo.

           - Giáo viên chủ nhiệm các lớp.

- Toàn thể sinh viên các lớp ĐHLT K11G, H, I.

4. Giáo viên chủ nhiệm lập danh sách sinh viên đến tham dự gửi về phòng Công tác HSSV trước ngày 20/4/2015.

          * Ghi chú:Khi đến nhận bằng tốt nghiệp sinh viên cần mang theo:

            - Chứng minh thư nhân dân, thẻ sinh viên;

            - Giấy thanh toán thủ tục ra trường (Cán bộ lớp đến nhận mẫu tại phòng 114-  Nhà C1).

            - Yêu cầu sinh viên đến nhận bằng đầy đủ, đúng giờ, trang phục lịch sự. Những sinh viên không đến tham dự buổi Lễ phát bằng tốt nghiệp do nhà trường tổ chức sẽ nhận bằng sau ngày 22/5/2015.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:                                                                       

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, CT-HSSV.                                                                 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Vũ Vinh Quang

 

 

 

 

  

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn