.

Phòng KHTC thông báo còn nợ học phí, lệ phí tính đến ngày 25/5/2022.

Chi tiết thông báo và danh sách tại địa chỉ: DOWNLOAD

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn