.

Phòng CTHSSV thông báo danh sách sinh viên xét chế độ chính sách học kỳ 2 năm học 2020-2021.

Danh sách chi tiết tại địa chỉ: DOWNLOAD

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn