.

Đề nghị các bạn sinh viên kiểm tra thông tin và phản hồi về Phòng CTHSSV trước 17h00 ngày 28/09/2018

Chi tiết danh sách tại địa chỉ: 

https://www.dropbox.com/s/t2achs1mxeerk29/DSSV%20x%C3%A9t%20t%E1%BB%91t%20nghi%E1%BB%87p%20T9.2018.xls?dl=0

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn