.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NĂM HỌC 2017-2018

(Kèm theo thông báo số:  257   /TB-ĐHCNTT&TT-CTHSSV ngày 27 tháng 7  năm 2017)

I. Đối tượng được miễn học phí

1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/07/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

2Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

3. Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên).

4. Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học.

5. Học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của thủ tướng chính phủ

6Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

II. Đối tượng được giảm 50% học phí gồm:

Học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

III. Trình tự, thủ tục và hồ sơ miễn giảm học phí:

HSSV đối chiếu các đối tượng miễn, giảm học phí như trên nếu thuộc đối tượng nào thì làm đơn xin miễn, giảm học phí theo Quy định có xác nhận của gia đình và địa phương kèm theo bản sao chứng thực một trong các giấy tờ sau:

1.Hồ sơ đối với con liệt sỹ:

          + Đơn xin miễn giảm học phí

+ Giấy xác nhận là con liệt sĩ (do phòng LĐTB&XH tại địa phương cấp)

+ Sổ Gia đình liệt sĩ (bản sao photo công chứng)\

+ Sổ hộ khẩu photo công chứng

2. Hồ sơ đối với con thương binh, bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh:

          + Đơn xin miễn giảm học phí

+ Giấy xác nhận thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh (do phòng LĐTB&XH tại địa phương cấp)

+ Thẻ thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh (bản sao photo công chứng)

+ Bản sao giấy khai sinh (bản photo công chứng).

+ Sổ hộ khẩu gia đình (bản sao photo công chứng)

3. Hồ sơ đối với con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học:

          + Đơn xin miễn giảm học phí

Biên bản giám định y khoa (do hội đồng y khoa cấp tỉnh, thành phố giám định)

+ Giấy xác nhận là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (do sở lao động thương binh và xã hội cấp)

Sổ trợ cấp (bản sao photo công chứng)

+ Sổ hộ khẩu gia đình (bản sao photo công chứng)

4. Hồ sơ đối với sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa gồm có:

+ Bản sao Quyết định về việc trợ cấp xã hội của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện ( hiện nay theo mẫu số 05 thông tư số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/08/2010 của liên bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính) đối với đối tượng được quy định tại điểm c khoản 1 điều 2 của Thông tư này là học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

          + Đơn xin miễn giảm học phí

+ Giấy chứng nhận con mồ côi do UBND xã phường xác nhận.

+ Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn do UBND xã phường xác nhận.

5. Hồ sơ đối với sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế:

Học sinh sinh viên là người tàn tật theo quy định của nhà nước tại Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 là những người gặp khó khăn về kinh tế, khả năng lao động bị suy giảm từ 41% trở lên do tàn tật, được hội đồng y khoa có thẩm quyền xác định (hồ sơ, thủ tục giám định y khoa áp dụng theo hướng dẫn tại Thông tư 34/TT-LB ngày 29/12/1993 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Y tế) Học sinh sinh viên thuộc diện này phải xuất trình:

          + Đơn xin miễn giảm học phí

+ Biên bản giám định y khoa.

+ Sổ trợ cấp ưu đãi (nếu có bản sao có công chứng).

+ Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn do UBND xã phường xác nhận.

6. Hồ sơ đối với sinh viên thuộc đối tượng cử tuyển theo quy định hiện hành của nhà nước:

          + Đơn xin miễn giảm học phí

          + Hợp đồng ký kết giữa trường và cơ sở giáo dục cử sinh viên đi học.

+ Quyết định của cơ sở đào tạo cử sinh viên đi học.

7. Hồ sơ đối với sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo:

          + Đơn xin miễn giảm học phí

+ Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của thủ tướng chính phủ.

+ Sổ hộ nghèo hoặc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương quản lý photo công chứng.

+ Bản sao sổ hộ khẩu photo công chứng.

+ Bản sao giấy khai sinh.

Riêng HSSV Hộ nghèo phải nộp giấy chứng nhận hộ nghèo theo từng năm học hoặc theo từng kỳ học theo đúng thời gian quy định ( đối với học kì 1 trước ngày 15/8 và học kỳ 2 trước ngày 20/12 hàng năm). Hạn sử dụng của giấy chứng nhận hộ nghèo phải phù hợp với từng kỳ học hoặc từng năm học.

8. Hồ sơ sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

          + Đơn xin miễn giảm học phí

+ Giấy chứng nhận vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

+ Sổ hộ khẩu gia đình (bản photo công chứng)

+ Bản sao giấy khai sinh

Dân tộc rất ít người gồm:Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao.

9. Hồ sơ đối với sinh viên là con cán bộ, công nhân viên chức mà cha, mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên, giảm 50% học phí:

          + Đơn xin miễn giảm học phi

+ Biên bản giám định thương tật do tai nạn lao động ( bản sao photo công chứng )

+ Sổ trợ cấp tai nạn lao động (bản sao photo công chứng)

+ Sổ hộ khẩu gia đình (bản sao photo công chứng)

10. Hồ sơ với Sinh viên là người dân tộc thiểu số( không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền , Giảm 70% học phí:

          + Đơn xin miễn giảm học phí

          + Giấy chứng nhận vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

+ Sổ hộ khẩu gia đình (bản photo công chứng)

+ Bản sao giấy khai sinh

IV. Quy trình thực hiện

          Sinh viên thuộc diện được xét chế độ miễn, giảm học phí thực hiện các bước sau:

  1. Đối với sinh viên từ khóa 12 đến khóa 15:

Đối với sinh viên làm thủ tục miễn giảm học phí lần đầu: Đăng ký danh sách và nộp hồ sơ về phòng công tác học sinh sinh viên từ ngày 01/08/2017 đến ngày 20 tháng 8 năm 2017.

Đối với sinh viên đã làm thủ tục và nộp hồ sơ miễn, giảm học phí cho nhà trường: Đề nghị sinh viên thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo chưa nộp giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo năm 2017 và sổ hộ nghèo hoặc danh sách hộ nghèo, cận nghèo bản photo công chứng nộp trước ngày 20/8/2017.Vì hộ nghèo và hộ cận nghèo xét theo năm nên nhà trường đề nghị những sinh viên thuộc đối tượng miễn giảm là người dân tộc thiểu số hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm phải nộp lại giấy xác nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo; các sinh viên mới tiếp tục được hưởng chế độ miễn giảm học phí theo quy định, sinh viên nào không nộp đủ giấy tờ sẽ không được miễn giảm học phí trong các kì học của năm tiếp theo.

Các đối tượng khác đã nộp hồ sơ nhà trường sẽ thực hiện việc miễn giảm học phí cho các sinh viên ngay khi bắt đầu học kì mới.

  1. Đối với sinh viên khóa 16 nhập học năm 2017

Trong vòng 30 ngày sau khi làm thủ tục nhập học sinh viên thuộc đối tượng miễn giảm học phí nộp hồ sơ miễn, giảm học phí nộp hồ sơ tại phòng công tác học sinh sinh viên

Sinh viên liên hệ với nhà trường (qua Phòng Công tác học sinh sinh viên gặp Cô My: phòng 107 – nhà C1 – trường ĐHCNTT&TT, ĐT: 02083904365) để nộp hồ sơ và làm các thủ tục liên quan đến chế độ miễn, giảm học phí.

Ghi chú:

Phòng CT-HSSV xin thông báo tới toàn thể sinh viên được miễn giảm học phí như sau: Do hệ thống Ngân hàng đổi mới số TK. Đề nghị các sinh viên ghi số Tk mới để phòng cập nhật thông tin cho từng cá nhân.

                                                                                                                          

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Vũ Vinh Quang

Chi tiết thông báo và mẫu đơn download tại đây: DOWNLOAD

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn