.

DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN

(Kèm theo quyết đinh số:  342 /QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 07 tháng 05 năm 2013) 

 

Stt

Họ tên

Lớp

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Đinh Xuân Lâm

CNTT K1A

Trưởng Ban

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0989406446

2

Bùi Anh Tú

CNTT K1A

Phó Trưởng Ban

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0914400246

3

Vũ Huy Lượng

CNTT K1C

Phó Trưởng Ban

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0983315335

4

Vũ Xuân Nam

CNTT K2C

Thư ký

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0943299688

5

Nguyễn Lan Oanh

CNTT K1B

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0948135145

6

Trần Văn Khánh

CNTT K2A

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0987369426

7

Nguyễn Đức Bình

CNTT K2B

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0947019219

8

Nguyễn Anh Chuyên

CNTT K2D

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0942599113

9

Phạm Quốc Thịnh

ĐTVT K2A

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0916632888

10

Phùng Thế Huân

CNTT K3A

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0915972819

11

Nguyễn Văn Việt

CNTT K3B

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0912660246

12

Nguyễn Thu Phương

CNTT K3C

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0982483420

13

Nguyễn Quang Hiệp

CNTT K3D

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0915122722

14

Đinh Văn Nam

ĐTVT K3A

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01213250806

15

Nguyễn Đức Minh

CNTT K4A

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0979551986

16

Đàm Xuân Mỹ

CNTT K4B

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0912695359

17

Hà Mỹ Trinh

CNTT K4C

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

01683787855

18

Lê Anh Tú

CNTT K4D

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0904834621

19

Ngô Hữu Huy

CNTT K4D

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0972022351

20

Đỗ Thị Chi

HTTT K5A

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0985882793

21

Lương Thị Thu Hà

CNPM K5B

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0979258280

22

Nguyễn Văn Linh

Mạng&TT K5C

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0985117515

23

Lê Thị Hòa

Mạng&TT K6D

Ủy viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0974147089

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn