.

 I. Giấy vay vốn :

1, Những giấy tờ cần thiết :

+, Thẻ sinh viên

+, Mẫu giấy vay vốn (Bản cứng) có thể download bản mềm tại địa chỉ 

    http://qlsv.ictu.edu.vn/mau-van-ban

2, Sinh viên chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ tại mục 1 và nộp giấy vay vốn tại phòng 106 nhà C1

3, Sinh viên sẽ nhận lại giấy vay vốn của mình vào các ngày thứ 5 hàng tuần!

 II. Giấy xác nhận sinh viên:

1, Những giấy tờ cần thiết :

+, Thẻ sinh viên

+, Mẫu giấy xác nhận sinh viên có dán ảnh (Bản cứng) có thể download bản mềm tại địa chỉ

   http://qlsv.ictu.edu.vn/mau-van-ban

2, Sinh viên chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ tại mục 1 và nộp giấy xác nhận sinh viên tại phòng 106 nhà C1

3, Sinh viên sẽ nhận lại giấy xác nhận sinh viên của mình vào các ngày thứ 5 hàng tuần!

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn