.

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 Quy định về miễn, giảm học phí từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015.
Căn cứ Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ đầu năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.
Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015 và Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP;
Để đảm bảo quyền lợi và chế độ cho sinh viên thuộc diện chính sách xã hội, Nhà trường thông báo những sửa đổi, bổ sung cụ thể về đối tượng được xét miễn, giảm học phí theo quy định năm học 2014-2015 đối với sinh viên hệ chính quy đang theo học tại trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
(có hướng dẫn kèm theo)
Đề nghị ban chủ nhiệm các khoa và Bộ môn triển khai tới giáo viên chủ nhiệm thông báo này tới từng lớp và hướng dẫn cho sinh viên hệ đào tạo chính quy được biết về các thủ tục liên quan đến chế độ miễn, giảm học phí
Sinh viên có thể làm thủ tục miễn giảm học phí năm học 2014-2015 tại phòng 107 nhà C1.

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn