.

Phòng Công tác học sinh sinh viên thông báo danh sách công nhận tốt nghiệp bổ xung đối với sinh viên K7,8,9 tháng 10/2015. Các bạn sinh viên kiểm trong thông tin chi tiết tại đây:

http://sinhvien.ictu.edu.vn/v%C4%83n-b%E1%BA%B1ng-ch%E1%BB%A9ng-ch%E1%BB%89.html

Bản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn