.

HỘI SINH VIÊN - ĐOÀN THANH NIÊN
TRƯỜNG ĐH CNTT & TT
CLB TÌNH NGUYỆN & TUYÊN TRUYỀN
Số: 03 – KH2015/CLBTNTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 7 Tháng 09 năm 2015


KẾ HOẠCH
 V/v tổ chức chương trình "Ve Chai gây quỹ Đêm hội trăng rằm 2015”

Thực hiện chương trình công tác Hội và  phong trào sinh viên năm học 2014– 2015 ;
Được sự nhất trí của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường ĐH CNTT&TT CLB Tình nguyện và Tuyên tổ chức chương trình “gây quỹ Đêm hội trăng rằm 2015". Tại Trường ĐH CNTT&TT
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
-         Tuyên truyền, vận động sinh viên về các hoạt động môi trường, hoạt động thiện nguyện.
-         Kết nối tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nhiệt huyết của các TNV trong CLB.
-         Gây dựng kinh phí cho chương trình  “ Đêm hội trăng rằm 2015 ” thời gian tới.
2. Yêu cầu:
-         Có kế hoạch, mục tiêu khả thi.
-         Có tác động tích cực đến sinh viên, cán bộ giảng viên trong nhà trường, môi trường sống, học tập , và CLB đối với TNV.
-         Yêu cầu tham gia chương trình nghiêm túc, có mục đích thiện nguyện rõ ràng, không tham gia theo phong trào.
-         Có trách nhiệm và tinh thần tự giác, tinh thần tập thể cao.
-         Tuân thủ tuyệt đối nội quy, quy chế của CLB.
-         Mặc áo đồng phục áo Thanh niên Việt Nam.
II. Nội dung:
1. Thời gian:
-         Bắt đầu từ 7h thứ 6 ngày 11/9/2015.
2. Địa điểm:
-         Khu vực ký túc xá sinh viên
-         Nhà hiệu bộ C1
-         Các khu giảng đường.

III. Kế hoạch cụ thể:
-         CLB tình nguyện và tuyên truyền lên kế hoạch thực hiện gửi hội sinh viên trước ngày 07/9/2015
-         Hội sinh viên làm công văn thông báo gửi các phòng ban về việc thu gom ve chai trước ngày 08/9/2015
-         Toàn bộ số tiền thu được sẽ được nộp vào quỹ chương trình  “ Đêm hội trăng rằm 2015 ”, phục vụ cho các hoạt động tổ chức trung thu cho các em thiếu nhi.
IV. Phân công nhiệm vụ:
-         CLB tình nguyện và tuyên truyền lên kế hoạch thực hiện gửi hội sinh viên
-         Hội sinh viên làm công văn thông báo gửi các phong ban về việc thu gom ve chai.
-         CLB tình nguyện và tuyên truyền chuẩn bị nhân lực tham gia

-         CLB tình nguyện và tuyên truyền thông báo đầy đủ cho TNV tham gia. Chuẩn bị  găng tay, bao bì, để đựng đồ và phân loại.
-         CLB tình nguyện và tuyên truyền  cùng Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tích cực quảng bá, kêu gọi sự ủng hộ sự tham gia của đông đảo cán bộ giảng viên, sinh viên, TNV, CTV. Có hình ảnh, báo cáo nhanh ngay khi xong  chương trình.

Trên đây là kế hoạch hoạt động dự án "Ve Chai " yêu cầu các phòng ban, TNV nghiêm túc tham gia đầy đủ.

Nơi nhận:
      Đoàn thanh niên
      Hội sinh viên
      Lưu kế hoạch.
TM. ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
 
 
 
 
 
 
 
 
BÙI ANH TÚ
TM. BCN CÂU LẠC BỘ TN&TT
CHỦ NHIỆM
 
 
 
 
 
 
 
MÔNG CHÍ HIỆPBản quyền thuộc về Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ: Phòng 107 Tòa nhà C1 

SĐT: 02803904365 - Email: phongcthssv@ictu.edu.vn